Hladnikia 12-13 (december 2001)

Hladnikia 12-13 (december 2001)

SI:

Robič D., Wraber T. – Življenje in delo botanika Gabrijela Tomažiča (1899-1977)
Trinajstić I. – Stjepan Horvatić i Gabrijel Tomažič – pioniri fitocenoloških istraživanja travnjaka u Sloveniji
Zupančič M. – Vegetacijska raziskovanja G. Tomažiča na Notranjskem Snežniku
Marinček L., Košir P., Šilc U. – Prispevek k sinsistematiki asociacije Isopyro-Fagetum Košir 1962
Čarni A, Hrovat T. – Vegetacija gozdnih posek na dinarskem visokem krasu
Čušin B. – Inicialne združbe na prodiščih reke Nadiže v zahodni Sloveniji (asociacija Epilobio-Scropularietum caninae W. Koch & Br.Bl. ex Müller 1974)
Šilc U. – Združba z vrsto Festuca rubra kot dominantno vrsto na cestnih brežinah
Martinčič A. – Vegetacijska podoba vrste Schoenus ferrugineus L. v Sloveniji
Kutnar L. – Pokljuška smrekova barja – prispevek k pestrosti gozdnatega prostora
Rozman B. – Flora kvadranta 0051/1 (Rovte, osrednja Slovenija)
Strgulc Krajšek S., Jogan N. – Epilobium montanum in E. collinum C. C. Gmel. v Sloveniji
Plazar J., Jogan N. – Skupina smrdljičke (Geranium robertianum agg.) v Sloveniji
Trčak B., Jogan N. – Carex vulpina agg. v Sloveniji
Matić B., Pavletić Z. – Iris cengialti Ambr. (Iridaceae) v Sloveniji – kariološka analiza
Trajber D., Breznikar A., Sinkovič T., Batič F. – Ugotavljanje križancev doba (Quercus robur L.) in gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) z morfološko analizo listov
Grebenc T., Kraigher H. – Kartiranje tipov ektomikorize po anatomski metodi in s primerjavo s PCR-RFLP vzorci eksikatov gliv iz mikoteke GIS

EN:

Robič D., Wraber T. – Life and work of botanist Gabrijel Tomažič (1899-1977)
Trinajstić I. – Stjepan Horvatić and Gabrijel Tomažič – the pioneers of phytosociological investigations of grasslands in Slovenia
Zupančič M. – Tomažič’s researches in Snežnik mountains
Marinček L., Košir P., Šilc U. – Contribution to the synsystematics of the association Isopyro-Fagetum Košir 1962
Čarni A, Hrovat T. – Vegetation of forest clearings in Dinaric Karst
Čušin B. – Initial Communities on the Gravel-banks of the Nadiža river in Western Slovenia (association Epilobio-Scropularietum caninae W. Koch & Br.-Bl. ex Müller 1974)
Šilc U. – Community with Festuca rubra as dominant species on roadside slopes
Martinčič A. – Vegetational status of Schoenus ferrugineus L. in Slovenia
Kutnar L. – Spruce mires on the Pokljuka plateau – a contribution to the biodiversity of woodlands
Rozman B. – Flora of quadrant 0051/1 (Rovte, Central Slovenia)
Strgulc Krajšek S., Jogan N. – Epilobium montanum and E. collinum C. C. Gmel. in Slovenia
Plazar J., Jogan N. – Geranium robertianum agg. in Slovenia
Trčak B., Jogan N. – Carex vulpina agg. in Slovenia
Matić B., Pavletić Z. – Iris cengialti Ambr. (Iridaceae) in Slovenia – karyological analyses
Trajber D., Breznikar A., Sinkovič T., Batič F. – Assessment of common (Quercus robur L.) and sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) hybrids by morphological leaf analyses
Grebenc T., Kraigher H. – Mapping of types of ectomycorrhizae by anatomical method and by comparisons of the PCR-RFLP database of exicates of fungal fruitbodies from the Herbarium and Mycotheca of the Slovenian Forestry Institute

ISSN: 1318-2293

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja